• TÜMÜ
  • ULUSAL FON KAYNAKLARI
  • ULUSLARARASI FON KAYNAKLARI
  • PROJE BAŞVURUSU İÇİN NE YAPMALIYIM?

NASIL PROJE HAZIRLARIM

İmam Hatip Ortaokulları ve İmam Hatip Liselerinin proje yürütebilmeleri amacı ile çok sayıda ulusal ve uluslararası kaynak bulunmaktadır. Genel Müdürlüğümüzce hayata geçirilen ERDEM, Oku-yorum gibi destek programlarına yönelik duyurular internet sitesinden yapılmaktadır. Projelere yönelik ulusal ve uluslararası temel kaynaklardan bazıları ve detaylı bilgi alınabilecek internet sayfaları aşağıda yer almaktadır.

ULUSAL PROJE FON KAYNAKLARI

Tübitak Destek Programları - Bilim ve Toplum Programları

Okul Ortamları

Yoğunlaştırılmış yabancı dil programı uygulayan İmam Hatip Ortaokullarımız imkanları dahilinde fiziki şartlarını dil eğitimine yönelik olarak dizayn ederler. Koridor ve sınıf içi duvar giydirmeleri, duvar panoları, duvar gazetesi köşeleri, dijital donanım, ses sitemi, yabancı dil için oluşturulmuş okuma köşeleri ve salonları ile okulda öğrenciyi yabancı dil öğrenim sürecinde her daim aktif tutan görsellerle uygulama görsel olarak da desteklenmektedir.

Ayrıca imkanlar dahilinde okullarımızda öğrencilerimizin bireysel olarak yararlanabilecekleri dijital erişim destek noktaları bulunmaktadır.

4005 Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Destekleme Programı

ile öğretmenlere ve akademisyenlere kendi alanlarında eğitim ve öğretime özgü yenilikçi yaklaşım, strateji, yöntem ve teknikleri kazandıracak etkileşimli faaliyetlerin desteklenmesi amaçlanıyor. Böylece öğretmenler ve akademisyenler, öğrencilerin öğrenme isteklerini artırmaya, olumlu tutum geliştirmelerine ve öğrencilerde ilgi ve merak uyandırmaya yönelik bilgi ve becerilerini geliştirme imkânı bulabilir.

https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/bilim-ve-toplum/ulusal-destek-programlari/icerik-4005-yenilikci-egitim-uygulamalari

4006 - TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programı

ile 5-12. sınıf ilk ve ortaöğretim öğrencilerinin bilimsel çalışmalar gerçekleştirme konusunda teşvik edilerek, soru ve sorunlara çözüm bulma yoluyla bilimsel süreç becerilerinin kazandırılmasına katkı sağlanması; farklı bilişsel, duyuşsal ve psikomotor seviyedeki her öğrenciye proje hazırlama fırsatının sunulması; bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerinin, raporlamanın ve sunum becerilerinin öğrencilere kazandırılması; öğrenciler üzerindeki yarışma baskısının ortadan kaldırılarak takım çalışması içerisinde proje hazırlama konusunda yeni orta ve olanakların sağlanması amaçlanır.

https://bilimiz.tubitak.gov.tr/bilimFuari.htm

4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı

ile bilim kültürünün ve iletişiminin toplumda yaygınlaştırılması amacıyla, katılımcılarda çeşitli bilim dallarında farkındalık oluşturan, katılımcıların bilimsel bilgiye ve bilim insanına yönelik bakış açılarının olumlu yönde gelişmesini sağlayan ve katılımcılara bilimsel düşünme becerilerini kazandıran etkileşimli faaliyetlerin desteklenmesi hedeflenir.

https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/bilim-ve-toplum/ulusal-destek-programlari/icerik-4007-bilim-senlikleri-destekleme-programi


OLİMPİYATLAR

2201 - Ulusal Ortaokul Bilim Olimpiyatları

programının amacı, ortaokul öğrencilerinin matematik ve bilgisayar alanlarına ilgilerini artırmak, ulusal olimpiyatlara hazırlanmalarını ve yarışmalara katılımlarını sağlamaktır.

https://www.tubitak.gov.tr/tr/olimpiyatlar/io-matematik-olimpiyatlari/icerik-kapsam

2202 - Ulusal Bilim Olimpiyatları

Liseye (son sınıflar hariç) ve ortaokulların 8. sınıfına devam etmekte olan öğrencileri Temel Bilimlerde çalışmalar yapmaya özendirmek, çalışmalarını yönlendirmek ve bu alanlarda gelişmelerini destekleyerek katkı sağlamak amacıyla Matematik, Bilgisayar, Fizik, Kimya ve Biyoloji dallarında Ulusal Bilim Olimpiyatları düzenlenmektedir. Ortaokul 8. sınıflar bu sınava Fizik, Kimya ve Biyoloji dallarında katılabilmektedir. Matematik ve Bilgisayar dallarında sınava katılmak isteyen ortaokul öğrencileri için ayrıca Ulusal Ortaokul Bilim Olimpiyatları düzenlenmektedir.

https://www.tubitak.gov.tr/tr/olimpiyatlar/icerik-ulusal-bilim-olimpiyatlari

YARIŞMALAR

2204 A - Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması’nın amacı

lise öğrenimine devam etmekte olan öğrencileri temel, sosyal ve uygulamalı bilim alanlarında çalışmalar yapmaya teşvik etmek, çalışmalarını yönlendirmek ve mevcut bilimsel çalışmalarının gelişimine katkı sağlamaktır.

https://www.tubitak.gov.tr/tr/yarismalar/icerik-lise-ogrencileri-arastirma-projeleri-yarismasi

2204-B Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması’nın amacı

ortaokul öğrenimine devam etmekte olan öğrencileri temel, sosyal ve uygulamalı bilim alanlarında çalışmalar yapmaya teşvik etmek, çalışmalarını yönlendirmek ve mevcut bilimsel çalışmalarının gelişimine katkı sağlamaktır.

https://www.tubitak.gov.tr/tr/yarismalar/icerik-ortaokul-ogrencileri-arastirma-projeleri-yarismasi


GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI

Gençlik Projeleri Destek Programı

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gençlerimiz için daha iyi hayat şartları ve yeni fırsatlar sağlamak, gençlerimizin kişisel ve sosyal gelişimlerini desteklemek, potansiyellerini gerçekleştirebilmelerine imkân sağlamak, hayatın her alanına etkin katılımlarını artırmak amaçları doğrultusunda her yıl yayınlanan çağrılar ile yürütülmektedir.

https://gpdp.gsb.gov.tr/


KALKINMA AJANSLARI

Kalkınma Ajansları

kalkınmanın ülke sathına dengeli dağılımını sağlamak ve bölgelerin potansiyelinin harekete geçirilmesi suretiyle ulusal ve küresel ölçekte rekabet güçlerinin artırılmasına öncülük etmek amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda çalışmalar yürüten özerk kamu kuruluşlarıdır. Her okulun yer aldığı bölgenin bağlı olduğu kalkınma ajansı tarafından yayınlanan okulların başvurabileceği destek programları takip edilmelidir.


İÇİŞLERİ BAKANLIĞI- PROJE DESTEK SİSTEMİ

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü

kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi, kamu ile olan ilişkilerinin artırılması ve karar alma mekanizmalarına aktif katılım sağlanması gibi çeşitli amaçlarla derneklerin faaliyetlerini desteklemektedir. “İçişleri Bakanlığı Bütçesinden Derneklere Yardım Yapılması Hakkında Yönerge” çerçevesinde, dernekler ile derneklerin kurduğu federasyon ve konfederasyonlara proje yardımı yapılabilmekte, okullarımız uygun gördükleri dernekler ile işbirliği içerisinde kabul gören projelerin faaliyetlerinden yararlanabilmektedir.

https://www.siviltoplum.gov.tr/proje-destek-sistemi-prodes


ULUSLARARASI FON KAYNAKLARI
AVRUPA BİRLİĞİ PROGRAMLARI

Erasmus+ Programı

AB’nin eğitim, gençlik ve spor alanlarındaki hibe programıdır. Yurt dışında eğitim, öğretim, staj, profesyonel gelişim, yaygın öğrenme temelli gençlik aktiviteleri ile kurumlar arasındaki işbirliklerini desteklemektedir. Her yıl ERASMUS+ Programı teklif çağrısı yayınlanmakta olup, 2021-2027 yılları programlamasında; 1- Avrupa’yı keşfet (Discover-EU), 2- Yepyeni hareketlilikler, 3- Gençlik Katılımı, 4- Öğretmen Akademisi, 5- Karma hareketlilikler ve 6- Davetli personel faaliyetleri yer almaktadır.

https://www.ua.gov.tr/anasayfa/icerikler/teklif-cagrilari/

eTwinning

Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) kullanımıyla okullar için destek, araç ve hizmetler sağlayarak Avrupa’daki okullar arası işbirliğini, kısa ve uzun vadeli ortaklıklar kurmalarını teşvik eden bir topluluk ve proje platformudur. etwinning kapsamında öğrenme etkinlikleri, çevrimiçi seminerler, çevrimiçi kurslar, mesleki gelişim çalıştayları, tematik kurslar da dahil olmak üzere çok sayıda etkinliğe katılım sağlanabilmekte ve proje kapsamında faaliyetler düzenlenebilmedir.

https://www.etwinning.net/tr/pub/index.htmPROJE BAŞVURUSU İÇİN NE YAPMALIYIM?

OKUL PROJE BAŞVURU SÜRECİ AŞAMALARI

1. Proje hazırlık ve yürütme konusunda donanım ve/veya tecrübe sahibi personel belirlenir

2. Belirlenen personelden “Proje Hazırlık ve Yürütme Komisyonu” oluşturulur

3. Komisyon üyelerinden ihtiyaç duyulan personel “Proje Hazırlık ve Yürütme” konularında uzaktan veya yüzyüze hizmetiçi eğitim başvurusunda bulunurlar

4. Komisyon üyeleri belirli sıklıkla proje odaklı destek sağlayan kurumların internet sayfalarından duyuru ve program sayfalarını takip ederler

5. Okul yönetimi ve komisyon üyeleri yerel kamu, sivil toplum ve özel sektör kurum ve kuruluşları ile işbirliği görüşmeleri yapar, olası destek ve ortak başvuru olanaklarını belirler

6. Okul yönetimi ve komisyon üyeleri yerelde proje başvuru ve yürütme tecrübesi olan okullar ile işbirliği ve görüş alma görüşmeleri yaparlar

7. Okul yönetimi ve komisyon üyeleri başvuruya açık ve uygun destek programlarını ve yerel işbirliği olanaklarını belirler

8. Başvuru belgelerinin hazırlanmasında teknik olarak okulun ilgili branşlarında olan ve/veya teknik bilgiye sahip öğretmenleri ile yardımlaşılır

9. Belirlenen destek programlarına başvuru yapılır

Proje Tasarımı ve Geliştirme Rehberi- Öğretmen Kitaplığı